Location Gîte de Groupe Morbihan Villa Charles Ashton

Algemene verkoopvoorwaarden

VOORWAARDEN
Deze huur wordt uitgevoerd volgens de tarieven en voorwaarden vermeld op de online reservering en volgens de volgende algemene voorwaarden:

I – RECHTSSTELSEL van het CONTRACT
Deze huurovereenkomst is aangegaan als tijdelijk verblijf en plezier.

II – DUUR
Het contract eindigt automatisch bij niet-betaling van de aanbetaling en het saldo van de huur, zonder voorafgaande kennisgeving.De huur kan niet worden verlengd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

III – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
RESERVERING door de huurder:
De huurder maakt online een reservering en stuurt de volledige deelnemerslijst per e-mail.
In het geval van een reservering voor schoolperiodes: De aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf wordt afgeschreven op de dag van de reservering. Bij een online reservering die minder dan 90 dagen voor de datum van het verblijf wordt gemaakt, wordt het totale bedrag van de reservering van uw Bankkaart afgeschreven.
Het saldo van de huur wordt 90 dagen voor de eerste huurdag gedebiteerd met de creditcard die gebruikt is bij uw reservering (schoolperiodes).
In het geval van een reservering buiten de schoolperiodes (weekend, week, enz.): Het totale bedrag van de huur wordt op het moment van reservering van de creditcard afgeschreven.

IV – ANNULERING van het CONTRACT
Deze bepalingen zijn zowel van toepassing bij annulering door de huurder als door de eigenaar.
Elke opzegging moet per aangetekende brief worden meegedeeld.
Meer dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: de eigenaar retourneert de betaalde borg.
Minder dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: Door de huurder verliest hij de aanbetaling. Door de eigenaar betaalt hij 2 maal de betaalde borg terug.

In geval van no-show door de klant, annulering door de klant en niet-betaling van het saldo 90 dagen voor de huur, wordt het contract beëindigd en wordt de borg verkregen door de eigenaar, die vervolgens over de huur kan beschikken.

Het saldo van de betaalde huur wordt maximaal 30 dagen na de datum van de laatste huurdag terugbetaald via bankoverschrijving in de volgende gevallen van redenen voor beëindiging met ondersteunende documenten (we vestigen uw aandacht op het feit dat we de ondersteunende documenten mogelijk moeten controleren via onze verzekeringsexpert):
- Overlijden, ziekte of ernstig letsel van personen, waaronder begrepen degenen die bij de huurder verblijven en van wie de identiteit is vermeld in het contract in bijlage 1,
- Ernstige materiële schade aan de persoonlijke woning van de huurder die hem verplicht om daar te blijven,
- Accidentele materiële schade opgelopen door het voertuig van de huurder om op de locatie te komen tijdens de transportroute en voor zover hierdoor het voertuig minimaal 2 dagen geïmmobiliseerd is.
- Verandering van werkgever, ontslag of professionele overplaatsing opgelegd aan de huurder, zijn echtgenoot of partner, op voorwaarde dat deze beslissingen, onbekend op het moment van boeking van het verblijf, door de werkgever worden meegedeeld,
- Schrapping of wijziging op initiatief van de werkgever van de betaalde vakantiedata van de huurder, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende schriftelijk verleend vóór de inschrijving voor de huur en op voorwaarde dat de kennisgeving aan de werkgever gerechtvaardigd is door dwingende dienstvereisten
- Het verkrijgen door de huurder, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner tijdens de huurperiode van een stage of een baan bij Pôle emploi of bij een organisatie die hem ter zake vervangt,
- Oproeping van de huurder, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner voor een examen of administratief onderzoek, een procedure voor een administratie of een rechtbank en voor zover deze gebeurtenissen, onbekend op het moment van de reservering, samenvallen met de huurperiode,

In het geval dat de klant de hierboven vermelde redenen voor opzegging niet kan rechtvaardigen, wordt het niet-invorderbare huursaldo als volgt uitgevoerd:
=> 50% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 90 en 21 dagen voor aankomst
=> 75% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 20 en 8 dagen voor aankomst
=> 90% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 7 en 2 dagen voor aankomst
=> 100% van het bedrag van het verblijf bij annulering 2 dagen voor aankomst of indien de huurder niet komt opdagen

V – HUUR – BORG
Het bedrag van de huur, eventuele kosten en de waarborgsom worden aangegeven op het moment van uw online reservatie.
Bij aankomst, alvorens de sleutels te overhandigen, zal de huurder de eigenaar een bedrag van € 2.000 per creditcard betalen, als borg of borg, om eventuele schade te vergoeden die kan worden veroorzaakt aan roerende of andere objecten die het pand bemeubelen. .
Elk verloren, gebroken, beschadigd of beschadigd voorwerp moet aan de eigenaar worden terugbetaald tegen de aankoopwaarde door de eigenaar, de transportkosten en 50 € dossierbeheerkosten daarenboven door de huurder die zich ertoe verbindt.
Deze borg, die geen rente opbrengt, kan in geen geval worden beschouwd als betaling van een deel van de huur.
Hij zal worden terugbetaald na teruggave van de sleutels en na aftrek, indien nodig, van huurreparaties, uiterlijk binnen 15 dagen na zijn vertrek (decreet van 8 januari 1993).
Op de dag van aankomst wordt een tegeninventaris opgemaakt.In geval van niet-realisatie van de inventaris bij aankomst, onmogelijkheid of keuze van de huurder, heeft hij 24 uur de tijd om de inventaris te controleren en de geconstateerde afwijkingen aan de eigenaar te melden. Na deze periode zullen de gehuurde goederen als onbeschadigd worden beschouwd bij de ingang van de huurder. In geval van niet-uitvoering van de inventaris bij vertrek, als gevolg van een keuze van de huurder, of als gevolg van een ander tijdstip van vertrek dan oorspronkelijk voorzien in het contract, en onverenigbaar met het tijdschema, voert de eigenaar eenzijdig de inventaris op bij de geplande tijd en retourneert de borg binnen een week na vertrek, bij afwezigheid van schade en onder voorbehoud van herstel van het pand. Indien de eigenaar schade constateert, dient hij de huurder hiervan binnen een week op de hoogte te stellen en zal de borg worden verwerkt zoals hierboven vermeld.
De schoonmaak van het pand is inbegrepen in de huurprijs. Er kan echter een bedrag van € 350 worden ingehouden voor het schoonmaken van het pand in gevallen waarin de algemene netheid niet wordt behandeld "als een goede vader".» d.w.z. schone en opgeruimde keuken, afwas gedaan, gebruikt badlinnen achtergelaten in de wasruimte, schone toiletten, vloer zonder zichtbare aanslag van welke aard dan ook, barbecue schoongemaakt en vuilnisbakken geleegd in de buitencontainers van de woonwijk, asbak geleegd, witte muur zonder zichtbaar spoor.
Respect voor de buurt is een integraal onderdeel van het huurreglement. Tot 22.00 uur is het mogelijk om lawaai te maken met betrekking tot de buurt, daarbuiten zal elke tussenkomst van de gendarmerie of buurtklacht tijdens de huur resulteren in een afschrijving van € 500 op de borg voor effecten en behandeling door de eigenaar van niet-respect van de buurt.
Zoals vermeld bij de boeking, accepteren we maximaal 14 volwassenen voor reserveringen van 2 tot 4 nachten zonder begeleiding van kinderen tijdens het verblijf. In het geval dat de huurder tijdens het verblijf de hierboven vermelde 14 volwassenen overschrijdt en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, wordt de huurder die van deze voorwaarde afwijkt, gedebiteerd van zijn creditcard voor een bedrag van 2000 € zonder mogelijk verhaal voor deze laatste.
De teruggave van de sleutels aan de eigenaar, op het einde van de huurovereenkomst, houdt niet in dat de eigenaar afstand doet van vergoeding voor huurherstellingen, als hij bewijst dat de schade te wijten is aan de huurder.

VI – GEBRUIK VAN GEBOUWEN
Het pand mag niet gebruikt worden als hoofdverblijf of zelfs als tweede verblijf en de huurder mag er geen handels-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefenen. Bijgevolg zal het contract worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en door de voorwaarden hierin bepaald. Het pand dat onder deze huur valt, mag in geen geval worden bewoond door een groter aantal personen dan aangegeven in de bijzondere voorwaarden, behalve met de voorafgaande toestemming van de eigenaar.

VII - VERZEKERING
De huurder dient verzekerd te zijn bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen het risico van diefstal, brand en waterschade, zowel voor zijn huurrisico's als voor de verhuurde meubelen, alsook voor verhaal door buren, en dit te verantwoorden bij de eerste vordering van de eigenaar.Bijgevolg wijst deze laatste alle verantwoordelijkheid af voor het verhaal dat zijn verzekeringsmaatschappij zou kunnen uitoefenen op de huurder in geval van een schadegeval. Kinderen blijven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van volwassenen, met name voor toegang tot het zwembad, de jacuzzi, het terras op de 1e verdieping, de trap op of af. Een resortcertificaat moet op dezelfde datum als de verzending van het contract naar de eigenaar worden gestuurd.

VIII – BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN van de HUURDER
Het wordt aangehouden:

 1. Om het pand burgerlijk te bewonen, met uitsluiting van de uitoefening van enige handel, beroep of industrie, erkent de huurder dat deze huur hem slechts wordt verleend als tijdelijk verblijf en plezier, belangrijke voorwaarde zonder welke de huidige huur niet zou zijn verleend naar hem.
 2. Niets te doen wat door zijn toedoen of vanwege zijn familie of relaties de rust van de buurt of andere bewoners zou kunnen schaden.
 3. In geval van verhuur in een appartementsgebouw, als bewoner van het pand, het huishoudelijk reglement van het gebouw naleven, waarvan hij kennis zal nemen door aanplakking of na mededeling van de eigenaar.
 4. Het pand persoonlijk bewonen en in geen geval onderverhuren, zelfs niet gratis, noch hun rechten op deze verhuur overdragen, behalve met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 5. Breng geen wijzigingen of wijzigingen aan in de opstelling van meubels en plaatsen.
 6. Breng geen huisdieren (honden, katten, enz.) mee in het gehuurde zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, de mogelijkheid van opsluiting is afhankelijk van het feit dat het dier geen schade aanricht aan het gebouw, noch enige overlast veroorzaakt genieten in de buurt.
 7. Sta toe om tijdens de huur, in het gehuurde pand, de werken uit te voeren waarvan de kennelijke urgentie het uitstel ervan niet toestaat.
 8. Onderhoud de gehuurde lokalen en breng ze terug in een goede staat van netheid en huurreparaties aan het einde van hun gebruik.
 9. Stel de eigenaar onmiddellijk op de hoogte van elk verlies en elke schade die zich voordoet in het gehuurde, zelfs als er geen zichtbare schade is.
 10. Instaan voor schade en verliezen die ontstaan door zijn eigen schuld of door de schuld van personen in zijn huishouden, tijdens het genot van het pand, tenzij hij bewijst dat ze zijn ontstaan buiten zijn schuld of die van de hierboven genoemde personen.
 11. Waarschuw vooraf de dag en tijd van zijn aankomst. Maak drie dagen voor vertrek een afspraak voor vertrekformaliteiten.


IX – BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN van de EIGENAAR
Hij is verplicht om:

 1. Lever het gehuurde pand in goede staat en reparaties, evenals de apparatuur vermeld in het contract in goede staat.
 2. De huurder verzekeren van het ongestoord genot van het gehuurde goed en hem vrijwaren van ondeugden en gebreken die dit kunnen belemmeren.
 3. Het pand in een staat houden die geschikt is voor het beoogde gebruik.
 4. Voer tijdens de huurperiode geen werkzaamheden uit in het gehuurde, tenzij er sprake is van een duidelijke calamiteit: alle werkzaamheden zullen resulteren in een vergoeding voor de huurder, voor de opgelopen woongenot.


X – VERKIEZING VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van het heden kiezen de partijen domicilie op hun respectievelijke adressen vermeld op de voorzijde. In geval van betwisting is de bevoegde rechter die van de plaats van het gehuurde.